උදෑසන

කුරුළු ගී, පිරිත්
නොමැති මුත් ඇසෙන්නට
පුතුන් නිදනා
හැම උදෑසනකම
කොයි රටෙත්
හිරු වඩින්නේ- පළමුව
අම්මලා ලිප මොළවනා
මුළුතැන් ගෙවල් වලටය.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment