පියවරුන්ගේ දියණිවරු

පියවරු හඬති
දියණියන් කිරිකැටි උපන්දා
සතුට උහුළා ගන්න නොහැකිව
නිල් පාට මුතු අකුරු, මල් නැටුම්, මනමාලියන්
කවදාද දියණියන් තෙත් නොකර සිටියෙ
පියෙකු ඇස
දුව මවක් වනදා
පියවරුන් වැළපේ
ප්‍රසූතාගාර දොර ලඟ
සිත තබාගෙන.
Mrs. Yamuna Malini said something like this about her father. I can’t remember when and where.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment