නවා, අඹරා වෙනස් කළ හැකිනම් කාලය..

නවා, අඹරා වෙනස් කළ හැකිනම්,
අකල් වැස්සෙන් පෙඟී සේදීලා ගිය කාලය
දවසේ කුඩා කොටසක් පමණක් පාට කල
දේදුන්න වෙනුවෙන්ම ගත වුණ.
කඳුළු බිඳු ප්‍රිස්ම අතරින්
පතිත හිරු, වෂ්පය කොට සැනසුම
කඩිනමින් ඉවත ගොස් ඇත
දවා, තණපත් අතර පිපි පොඩි මල
නව බිමක වසන්තය ඇති කරන්නට
නවා අඹරා වෙනස් කල හැකිනම් කාලය
සිත එකතු කොට
අසපුවක දම් ඇසිය යුතු වෙත
තනිවම සොයාන්නට නිවෙන තැන
තියෙනවායැයි පැවසුව
ප.ලි.
වෙනත් මගකින් එන්න
නිවී ගිය පහන්සිළු එකට එක් වෙන තැන
සංසාර සුගන්ධය හුරු පුරුදු නොවෙනු ඇත

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment