මාව මතකද?

ඇත්ත තරුවක් කඩා ගන්නෙමි
පැළඳ ගන්නට කමිස කර මත
හිමින් සිප ගත් ගෙළට පහළින්
සුණු විසුණු වුණ හදට ඉහළින්

රෑක දොරකඩ ළඟට ඇවිදින්
දෑස් ගිනි කන වැටෙන තුරු ඉමි
කියන තුරු මට මගේ නම,ගම,
කව්ද මා යළි මුළුමනින්!

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment