හොඳ දවස්

දවස්, දවසින් දවස ආ යුතුය
වෙසෙසින් සතුට, සිනහව, එළිය
සපිරුණ
ඉඩදී හිතේ හැටියට හිතට
විඳගන්න මිහිර
භාවනාවක් සේ දැන්නෙන්නට.
හොඳ දවස්
හිමින් ‘විත් දැවටි දැවටී සිටිය යුතු වෙත
වැස්ස සහ සුළඟ
මිශ්‍රිත කුණාටුව සේ නොව

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment