අම්මා

අහර පිස නිම කොට
වැසිකිළිත් සෝදා
ගෙබිම මැද
දරුවන්ට කතා කියවා
වතුර නාගත් කල
හිටියට වඩා
සනීපය මට.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment