කක්කුට්ටී

හරි සතුටකින් සැළියේ දිය කෙළීමි
මැරි මැරි උපන් මොහොතට පෙම් කළේමී
කවියෙන් කවිය ලිය ලිය ඔද වැඩීමී
ගිනි දැල් පමණි දැන් දිය ටික ගිහින් සිඳී
-කක්කුට්ටී

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment