නමක් නැති කවිය

ඔබේ කට හඬ
තවම ගැඹුරුද
කියා ලියුමක්
එවනවද මට
පුංචි කළු කුහුඹුවන්
වැටුණු තේ කෝප්පෙට
තවම හිමිහිට
බේරලා යවනවද?
මං මුලා ඇස් දෙක,
ලස්සනම බොරු
අහිංසක ලෙස කියනවට
ඇයත් කැමතිද?
(නිමිත්ත: රසිකා ගුණවර්ධනගේ ‘ඔබේ ලොකු අත’)

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment