ස්නේහයේ නගරය

I. රෝස පෙති ඉහිරුණු මං පෙත් අතර
රළු කුළු පවා මොළොක් කරවන සුවඳ
ගැල්වුන වතින් මුදු බැළුම් හෙළන
සැදැහැවත් අය පිරී ඇති නගරය
වන්දනාවට පින් නැත
අවසර පත්‍ර විකිණිලා අහවර
නවාතැන්පළ පිරී ඇත.
II. අනුන්ගේ පින් බිමට
අවසර නැතිව
ඇතුල්වීමය පව
නගරය, පමණ නොම දැන
වෙහෙරට උඩින් දද බැඳ
තව තවත් අයට
අමතන.
III. කුරුබිළිය ළඟ
රැකවළට
සෙබළියක් රඳවන්න
දුහුල් සිත දුර්වලම වී එන.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment