කන්ද සහ මම

ඔබ කන්දක්ය
නූතන මිත්‍යා කතාවක
දිගටම උඩට උස් වෙන
වාලාකුළ මෑත් කර හිමිහිට
මම, කන්ද නගිමින්
දෙස් දෙවොල් තියන
තැනින් තැන රැඳෙන
නැවත බිම බලන.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment