දන්න අප

කිසි දිනෙක වල නොගැසි කම්මුල
ඔබට රිසි විදියට
නොබෝ දිනකින් රැළි ගැසවී
හිනා වෙනකොට
තැනින් තැන සුදු වුණොත් කොණ්ඩය
අඳුරගන්නට
බැරි වෙයිද නුඹ
කවදහරි දසවක
නොදන්නා පාරක
මග හැරී යයිද අප
ඇඟේ හැප්පීගෙන

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment