රට ගිය පුත්තු

පිට ගියපු දරුවො අප
ඉරිදාට රෑවෙලා ඔබට අමතන
මාසෙකට දවසක්
සොච්චමක් එවන

හිම කබා ඇඳගෙන
සුදු දසන් දක්වා සිනාසෙන
සැප කාර් ළඟ,
පින්තූරයට

ගෙවෙන හැම මොහොතෙම
හිතේ පොඩි කොන් වල
ඔබෙ පැරණි අත් දෙක
තදින් අල්ලන් ඉන්න

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment