ස්ථීර පදිංචිය

පිටමං නොකළ සිනාවන්
උමතු දෝංකාරය දේ
නගරයේ කුඩා මාවත්
අතර සිරවුණ හෙවනැළි
වියරු ලෙස හඹා එයි
සංසාර සුවඳවල් කීතු කරවයි
මල් මැසූ ලේන්සුව-කොඩි ගසක වනා ඇති
ගැළවුණ නූල් පොටවල්
වෙළා ඇත තද කර
සිතුවිල්ල
කුළුගෙඩිය වන්නට නොදන්නා
කිණිහිරය වී බිහිවුණ

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment