හදවත් කැඩිල නම් විතරක්.

හදවත් කැට කැබලි එකතු කර
පෙම්වතුන්
කඳුලින් අලවා තනමින් සිටියි
(mosaic) නිර්මාණයක්
නුඹේ බිඳ වැටි ආතමය
…හදවතේ කොටස් සමගින්
එවනවද කැමතිනම් විතරක්
කැඩිල නම් විතරක්.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment