විය යුතුය!


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

ජීවිතය දුක් බර විය යුතුය
ඇය සොඳුරු වී
පෙම්වතා නපුරු විය යුතුය
හඳ නම් කෙසේ වත් නොපායා
කලු වලාකුළු නිතර
වැසි ගෙන ආ යුතුය
හමන සුළඟත් බොහෝ රළු වී
මල් පෙති ඔහේ විසිරිය යුතුය!
ප.ලි
ගෙදර,එය නොසෙල්වී තිබිය යුතුමය
චිත්‍රපට බලා එන විට!!!

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment