ප්‍රේමය ලෝකයේ කොටසක් නොවන කල

කාලයේ ඊය නැවතුන
සංචල නොවන මොහොතක
අප වසා ගත් බුබුළට
ඇඟිළ්ලෙන් ඇන බලනු මොකටද
සියුම් සිතුවැල්
උනුන් හට රිසි ලෙස
චිත්‍ර මවනා ක්ෂ්ණයක
නඩු අසා යුක්තිය විනිසමින්
සාපරාධය විඳිනු නොහැකිය
ආදරය ලෝකයට හිමි නැත
මිදුණු මොහතකි ගැඹුරු නිශ්චල
පතුළටම ඇද වැටෙනු බැරි නම්
පළා යනු මැන සුරැක මුනිවත

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment