වෙනස් පෙම

ගලවා සියලු වල්
තෘණ මල් ද සමගින්
විසුළ කොළ රැස් කර
ගිනි තබා සැණෙකින්,
කපා මල් වැට මැනවින්
පිස දා බංකු සියතින්
එළිකරවන්නෙ වෙසෙසින්
උයන් පාලක පෙමකින්

සුළඟ පත් සිඳවා
මල් රේණු ඉසලා
උයන හැඩ කරවා
තෘණ මල්ද සනසා

එයද එක පෙමකි
නමුත් වෙන මගකි….!!!

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment