ඇත්තටම ඇත

සිනිඳු ඇතිරිළි මතක් නොකරන
හදවතට, ඇස් වලට
පාර නො අසන
ආල බස් නො දොඩන
හාදු වැසි ලබිය යුතු උන් ඇත
හාදු වැසි ලබා දෙන උන් ඇත
පිරිමැද සිතේ පොඩි තැන්
පුරවන කඳුළු ඇස් අග
නංවන සිනහා දෙතොලට
ඇත්තටම උන් ඇත
කොනිත්තා බලන්නේ මොකටද

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment