නම් නැති

ඉඳ හිටෙක, හවස පායන
රාස්සිගේ අව්ව පාටට
නම් නැති බැඳුම් ගැන
නම් නැති හැඟුම් ඇති වෙන.
ගැඹුරු ඇස්
සිනහ ගැන්වූ
කවට බස්
සිහි වෙන
රතු වයින් මත
සිඳී යත
කියා ගත නො හැක
වත රතු වෙත…

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment