සින්ඩරෙල්ලා

සින්ඩරෙල්ලා,
හිමිහිට එන්න
හිමින් යන්නට
දොලහේ කනිසම
වැදෙනවා හැම රෑම.
සේවය නිම නොවන
දිනපතා රවුමටයි ජීවිතය.
සාදයක් කුමටද
සඳ වගේ හිත
කවි පොත
අපට නම් සෑහෙන.
කුමරියක් කුමරියක් කරවන්න
වෙහෙසවීමත් අනුවණම සේ හැඟෙන
අප නිකන් මිතුරු මී රැල
එනතුරා ඔබ
මග බලන.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment