අද දවල් වැස්සා

අද දවල් වැස්සා
මතක් වෙනවා
හෙට අඳින සුදු ගවුම
ගෙදර ඇතුළේ වැලක වනලා
වේලාපු අපේ අම්මා.
හොඳ කුඩය මට දීලා
පෙඟුන හිස නො නවා
නාන්නනේ අද හිටියේ කොහොමත්
සිනාසෙන අම්මා
අකුණු සැරයට
අපිට වැඩියෙන් බයවුනත් මහ රෑ
එක ඇඳක අප ගාල් කරවා
කවි කිව්ව අම්මා

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment