මේ ඇඟිළි තුඩු

මේ ඇඟිළි තුඩු
කුඩා මා පුතු හිසකේ අතර
දියණිය සිලිටු අත්ලේ
ආදරේ ලියන්නටම ය
උන් කොපුල් තල
රෝස යටි පතුල් වල
සිනහ ඉරි අඳින්නටම ය
උන් වැරදි මං සොයන මොහොතක
මතක හිටිනා තරවටු කරන්නටම ය.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment