‘යාළුවෙක්’

ඒ තරම් ලොකු නැති දෑත
නින්ද නොයනා කෙල්ලක සතු වූ
හිත අතගාන
වෙන්වෙන්න ආසන්න කුඩා කැබිළිත්තක්
නැවත අලවන
‘යාළුවෙක්’ වැනි සරල නමකින් හැඳිනෙන.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment