නිරුදක කතර

නොමැති කෙම් බිම, සිරි පොද
මා සාපිපාසාවන් පිළිබඳ
ඔබට ඉඟියක් නොදෙන
ඔබ ඉතා විකට
නස්රුදින්
ඔටුවෙක් මොල්ලියක්
ගැන කියා දොඩවන
පතොක් ගස
කිසි දා මලක් නොපිපෙන
අමුතු හැඩයට වැඩෙන
ඔබ එන්න
ටිකක් මට අඬන්නට
ටිකක් මට හිනා වෙන්නට

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment