මේ මොහොත

මේ මොහොත
අප එකිනෙකාගේ විශ්වය ව
මොහොතකින් සිද්ද වෙනු නොහැකි දේ නොවෙනු ඇත
සිද්ද විය හැකි දේ සිද්ද වෙනු ඇත
දැන් අප එකිනෙකගේ විශ්වය ම

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment