පැරණි ගී


සියළුම දුකම ගී වල තාත්තා ඇති බව
සියළුම ප්‍රේම ගී වල අම්මා ත් ඇති බව
ඒ පැරණි ගී ඒ තරම් පැරණි නැති බව
දැනේ නොරටක දුර ගමන යන විට
පෙරදාක අප තරම් වයසක
ඔවුන් උර දැරූ බර අපට වී නමි
බිඳී උර හිස
පැලී ගොස් ළය
මියෙනු ඇත අප

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment