පැරණි ගී


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111


සියළුම දුකම ගී වල තාත්තා ඇති බව
සියළුම ප්‍රේම ගී වල අම්මා ත් ඇති බව
ඒ පැරණි ගී ඒ තරම් පැරණි නැති බව
දැනේ නොරටක දුර ගමන යන විට
පෙරදාක අප තරම් වයසක
ඔවුන් උර දැරූ බර අපට වී නමි
බිඳී උර හිස
පැලී ගොස් ළය
මියෙනු ඇත අප

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment