ගැහැණු හා පිරිමි

ගැහැණු හා පිරිමි
උන් උන් ව නොදනියි
කුඩා මේ ලෝකය
ලස්සනත් ඒකයි.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment