හිත

හිත වැටෙන්නට නියමිත
කැඩෙන්නට සුදුසුම
සියුම් වූ එකක් නම්
නුඹේ බිය නුඹ ගන්න
මගේ හිත බිම ලන්න

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment