උවමනාකර ඇත

අම්මා උවමනාකර ඇත
තේ එකක් හදා දෙන්නට මට
තාත්තා උවමනාකර ඇත
කතාවක් හද හදා කීමට
මල්ලිලා උවමනාකර ඇත
තරහ නැතුවම රණ්ඩු කෙරුමට
එක අතක් උවමනාකර ඇත
ආදරෙන් හිස අත ගාන්නට

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment