විඳගන්න ඉඩ නොදී…

දුක තිමිරපට බැඳ
ප්‍රේමය වසාලනු යුතු නැති
විඳගන්න ඉඩ නොදී
මේ මඟ, තැනින් තැන
කඳු ගසා නොමිලේ බෙදා දෙන
එකක් වත්
මේ දුක විසල් නොම විය යුතු
ප්‍රේමය විඳින්නට
ඉඩ දිය යුතු

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment