විඳගන්න ඉඩ නොදී…


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

දුක තිමිරපට බැඳ
ප්‍රේමය වසාලනු යුතු නැති
විඳගන්න ඉඩ නොදී
මේ මඟ, තැනින් තැන
කඳු ගසා නොමිලේ බෙදා දෙන
එකක් වත්
මේ දුක විසල් නොම විය යුතු
ප්‍රේමය විඳින්නට
ඉඩ දිය යුතු

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment