නිදහස් කළ මැන

සඟවනු නොහැකි හැඟුමක්
වැරදී ලියූ කවියක්
බිහිසුණු රහස් ලියුමක්
විලස මා ගෙන දෑතින්
නො ඉරා කැබැළි දහසක
නවා පත් පිටු අතරක
තබන්නේ ඇයි පෙම්වත

පොඩි කර විසල් අතලත
නැවත දිග හැර
සුසුමුදු අඟිලි තුඩු පහසින
ඉරා රිසි තරමට
කටින් පිඹලා පාකර
මෙ දුක නිදහස් කළ මැන

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment