එනවා කියනවා නම්

සීතල ඔක්තෝබරය ඉඳිකටු වගේ ඇනෙන විට
හුළඟ පාට කොළ සේරම බිම දමන කොට
සුදු පාට එක කෙස් ගසක් දැක වුව
බය හිතෙනවා නුඹ පමා සිත ගැන
පොඩි හුස්ම පොදකට
පුළුවණි කම්මුල් රත් කරන්නට
හිමින් ගෙල සිප ගන්නට
නුඹ එබේ නම් කැමැතිම
උරහිසේ මට මදක් සැඟව ඉන්නට
එහෙම ඉන්නා’තර මට ආදරේදැයි නිකමට අසන්නට
පමා වී හරි එනවා කියනවා නම්
මට පුළුවනි එක සීරුවට මඟ බලන්නට.

with Kanchana Karunamuni

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment