ඇබ්බැහිවීම

විය හැකි සෑම දේටම
ඇබ්බැහිවීම
මා දුබල කම
ප්‍රේමය සහ ‘ඔබ’
එයින් ප්‍රබල ම.

1 comment so far ↓

#1 Dasitha on 05.22.14 at 12:21 pm

i like this

Leave a Comment