පිළිමය

model
kalpa Rajapaksha Photo

‘ඒවා’ මුළින් ඔහු තැනුවාය
ඉන්පසු දෙවියන් ද, තව රූ ද
ඔහු ට සම නොවන්නට
ඉළ ඇටය අඩු කොට.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment