පෙම්බරා මගේ

pembarapoem Kalpa Rajapksha Photo
දොරගුළු ලාන කුටියේ
ගීත ගෝවින්දය ද කියවන්නේ
නො පැමිණ නැටුමට සාදයේ
පෙම්බරා මගේ

ලෙල දෙන පහන් සිළුවේ
මැකන්නේ නැති තැනක අඳුරේ
අඳින රේඛාව කවුරුද
පෙම්බරා මගේ

ඇතුළ ගිනි මැළයේ
උණුසුම අතර අළු වී
උදෑසන මා සොයා ගන්න ද
පෙම්බරා මගේ.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment