පෙම්වත


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

නුඹ ව
කිසි වැස්සකට,
ඉරකට, සඳට
මුහුදට සම නොකළ යුතු

නුඹ
සුසාධිත පෙමින්
සුසාධිත ප්‍රේමයව
සියළු රස කළඹා
ඒ මැදින් ඉපිදී
නමක් නැති අය.

No related posts.

1 comment so far ↓

#1 kanchana on 05.16.14 at 1:43 pm

ප්‍රේමයම රසෝඝයව
ඇති තැන සුළුවෙන්ද
නැති තැන ඉසිලුම් නොදීමෙන්ද
ගලා යන

මුහුද වුව විසල් නැත
නමක් දෙන්නට බැරි විට

පෙම්වත.

Leave a Comment