ඔබ ගිනි තියා ගන්න. ඉනික්බිති අනෙක් අය සතුටින් සිටිනු ඇත.

ඔහු රාවණා
ගැහුවොත් ගහන
ඔබ එයින් (හිතාගෙන ඇති) ජනිතය
ටිකක් වැඩිපුර දියුණුව
දඬු මොණර නො තනන
නො ගැසුවත් ගහන්නට, කපන්නට,
මරන්නට දක්ෂව.
ගසා ගිනි මැළය
පනිනු මැන
ප්‍රේමයෙන් අන්ධ අපහට
වටහලා දෙන්නට
ඔබේ වර්ගවාදය සත්‍යයක් නම්
ඔබ පිළිස්සෙනු නැත.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment