පණ දීම

බාෂෝගේ හයිකුවේ
බැළලිය වගේ
ප්‍රේමයෙන් ගිළන් වී
කෘෂව ගොස් ඇය.
ඔහු සුසුම, හෘද ස්පන්දය පටි ගත කර
ගීතයක
විඳින්නැයි කියන.
ඇය ඉබා ගාතේ ඇවිදින
සතා සීපාවෙකිය
අවට ලෝකෙට පරදින.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment