පෙම්වත, නුඹේ පෙම්වතිය

පෙම්වත,
නුඹේ පෙම්වතිය
මා පසු කරන
එකම පාරක
අප දෙදෙන

ඇගේ සිනහව
පියකරුය
නුඹේ ප්‍රේමය
කා වැද.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment