පෙම්වත, නුඹේ පෙම්වතිය


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

පෙම්වත,
නුඹේ පෙම්වතිය
මා පසු කරන
එකම පාරක
අප දෙදෙන

ඇගේ සිනහව
පියකරුය
නුඹේ ප්‍රේමය
කා වැද.

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment