‘මීදුම් දුමාරයේ’

පිරිමියෙක් වගේ නිදහසේ වැටෙන්නෙමි සිතුවට
ගෑනියෙක් වගේ ඇඬෙනවා මට
ඇවිදින්න ගියත් ඉබාගාතේ
කැඩුණ හදවත අරන්න යන්නේ
ඔබ නෙවේ මම.

“ආශා නැති ද මාත් එක්ක තනිව ඉන්න?”
සිංදුවක්
පිරිමියෙක් ලියපු, පිරිමියෙක් කියන
මා මෝඩයෙක්
පුළුවන් වගේ ඔබෙන් විමසන.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment