සාංසාර ගමන

මෙන්න මහ සයුර
විවර කර බලනු මැන
ඇස් බැන්දුම.
දළ රළ
සැඩ කුණාටුව
තරණය කළොත් පමණකි
අපහසුව.
සමහර විටෙක
එහි එහා කෙළවර
දැවෙන්නට රිසි ගිනි කඳු
නම නොදන්නා තුරු
අපට හමුවෙනු ඇත.

ඔබ රිසි ද ගමනට?

එතොකොට අතින් ගෙන අත්ල
අප පැමිණි මඟ පසු කළ
කුඩා උන් කෙළි මඬලක් ද?

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment