අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රමාද දෝෂය

කුරුල්ලෝ
වැරදීමකින්
නුඹ මගේ ජනේලය ළඟින් පියාඹන විට
වැරදීමකින්
මට හැකිය
පියන ඇර බලන්නට

නුඹට ඇත්තේ
නාද කෙරුමට
හුරුපුරුදු උපාහාස තාලෙම
මටත් ඇත්තේ තරහ අරගෙන
වී පොදක් විසිකර දමන්නට.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment