කාලය

සතිය මුල මැද අග
පේරදෙණියෙන් විත්
පන්ති ළඟ, හන්දි ළඟ
බය නැතුව අපේ ගේ ළඟ
බලා සිටි ඔබ- ආදරේ ඉල්ලන්න
පුදුමයි නේද
කිසිත් නොකියන හැටි දැන්
උරහිස උඩම මම
තියන් හිටියත් හිස.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment