අවුල්

awul Kalpa Rajapkshe picture

ලියන්නෙම නෑ කියා සථප කර ඉන්නා විටෙක
කිසිම කවියෙක් අවුල් කළ නො යුතුයි
බත් උයන්නට ඉන්නා
තනියම හිතන්නට හැකි
ගැහැණු සිත.

ලේ පරිශුද්ධ කරවන
හදවත මස්පිඩක් මිස
වෙන කිසිම ශ්‍රීයක් නොමැති බව
දිවුරා පිළිගන්න එකඟ වුණ මොහොතක
කවියෙක් අවුල් කළ නො යුතුයි
හදා ගත් විට හිත – දකින්නට
රන් පාට විස්කි වීදුරුවක
රවුම් පතුළක
හඳ!

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment