කල්පනා

උදෑසන නොදමා උපැස් යුවල

කැඩපතේ දකින්නේ කවුරුන්ද

සදාකාලික අන්ධ මම?

තරහ බව නොකී කෙනෙකුට

ලියන්නේ කොහොමද වස් කවි

හොඳින් ඇති යැයි පතනු මිස

හැම ගහම වැසී ඇති විට

යුතු ලෙසම හිමි මල් පල තුරුළ

සහන එන පවනක මා වෙත ද?

කප කපා යට කරන තෘණ පෙති වෙනුවෙන්ද?

දැකුම තහනම් කර

වචන පමණක් නම් අනුමත

ප්‍රේමයමැයි හිත හිත ලතැවෙන්න

කාරණා ඇති ඇතිවෙන්න.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment