නැවැතෙමි සිතමි


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

යන්තම් මීදුම පාත් වෙන දවස් ඇත

පාළම උඩ; වාහනය නවත්වන්නට අවසර නොමැති තැනදිම

පහන් කණුවක එළියෙන් පෙනේ

දැන් දියවෙන්න අරගත්

ගඟේ ලස්සන.

වේගයෙන් පදවන විට- ඒ වෙලාවට

පොලිසියත් ඇති හිතමින්

ජීවිතේ ගැන.

රේඩියෝවේ ආදර ගීත තීරෙන්

බිරිඳක් ඉල්ලයි ලොවේ සොඳුරුම ගීය

කිසි දින ගතු නොකී සැමියා සිහි කරන්නට

ඊලඟ මීදුමේ රෑ මැද

නැවැතෙමි සිතමි මොහොතක

බලන්නට සිරි

වරක් පමණක්

ගලන ගඟ තුළ.

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment