සාංකාව


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

මීදුම එකතු වී ඇත

පළිඟු අළු බඳුනක.

මිටි තැනිතලා

හඬයි ගංගාවල්

සාදයේ ගී වල.

උස කඳු පෙඟෙයි

ඒත් ඇස් දිළිසෙයි

සතුට දුක සැඟවීම.

හැම සති අගම

මිතුරන් සොයන්නේ ඒකයි

මිතුරන්ව.

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment