ඇදුරුතුමියයි ප්‍රේමයේ? ඇදුරුතුමියයි යෞවනේ?


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/bhakthil/alimetree.com/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/keywords.php on line 111

අතින් අල්ලන් ඇවිදින්

මුළු කටු ගේ පුරාම

රිදුනත් කිව්වෙ නැත්තේ

අඳුනා ගත්ත මුළ දවස් නිසාම.

177 බස් එකේ

හරියටම තුන් වෙනි පඩියටත් නැග්ගට පසුව

කිව්වා ඔබ යනවා කියලා එංගලන්තෙට

හිතන්නට බැරුව කිසිවක්

ඔළුව වැනුව විතරයි මම.

එහේ හිටපු මාස කීපය අතරතුර

ඔබ එවපු ලිවුමත්

එනකොට අරන් ආ පෑනත් (පස්සෙ කාලෙක කසාදෙට අපි sign කළ)නොවේ

මට මතක

කටුගේත් මහජන පුස්ථකාලේත් අතරෙදි

කොහේ හරි ඒ තිබ්බ නුග ගහ

ඒ තැන

රතු වෙච්ච මගේ අත නුඹ අත හැරිය

රිදුණු බව නොදැන.

No related posts.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment