සොඳුරුය හිරිහැරය

ඊයේ රෑ සෙදු කෙස් කළඹ මෙනි
ඔබ ගැන මගේ මතකය.
සුවඳය, සැහැල්ලුය, පියකරුය
විටින් විට දකිනු රිසිවේ කැඩපත තුළ
කිහිප විට අත ගා විඳින්නට පෙළඹේ
ඇඟිලි තුඩුවල දවටා මෘදු ලෙස
බඳින්නද ගෙළ පිටිපසට කර;
ගොතන්නද ගවසා මලක් දැන් පෙති දිග ඇරිය;
ලිහා ඇර විඳ ගන්නද උණුසුම් සුළඟ.
දවසක් ඇර දවස අලුත්වැඩියා වෙන
ඔබ ගැන මගේ මතකය
සොඳුරුය. ඉන්පසු හිරිහැරය. සොඳුරුය.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment